سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن زندی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۴) / مدير تهيه (۱) / مدير توليد (۱) / نماينده تهيه كننده (۱) / مدير تداركات (۳) / تداركات  (۴) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   نماينده تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تنگنا (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   نماينده تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  تاراج (۱۳۶۳)
  ۲ -  دادشاه (۱۳۶۲)
  ۳ -  كيفر (۱۳۵۲)
  ۴ -  رگبار (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   نماينده تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  قيامت عشق (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   نماينده تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  گاو (۱۳۴۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   نماينده تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات  
 1. نماينده تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مشت (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   نماينده تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  تاراج (۱۳۶۳)
  ۲ -  اشباح (۱۳۶۰)
  ۳ -  كيفر (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   نماينده تهيه كننده   مدير تداركات   تداركات  
 1. تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  پيراك (۱۳۶۳)
  ۲ -  خانه عنكبوت (۱۳۶۲)
  ۳ -  گرداب (۱۳۶۰)
  ۴ -  رگبار (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.