سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

  جشنواره های مربوط به    ابراهيم حاتمي كيا
فيلم فجر (دوره چهلم)
سوداي سيمرغ
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۴۰۰ شركت كننده (-----------) ( ---------- )
برای فيلم : شب طلايي
 
فيلم فجر- دوره سي و ششم
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۹۶ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين كارگرداني
برای فيلم : به وقت شام
۱۳۹۶ كانديدا سيمرغ بلورين بهترين كارگرداني
برای فيلم : به وقت شام
 
دفاع مقدس- دوره سيزدهم
( ---------- )
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۹۳ برگزيده ديپلم افتخار بهترين كارگرداني
برای فيلم : چ
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيست و هشتم
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۸ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين كارگرداني
برای فيلم : به رنگ ارغوان
 
جشن خانه سينما ـ دوره دوازدهم
بخش مسابقه
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۷ كانديدا تنديس بهترين فيلمنامه
برای فيلم : دعوت
۱۳۸۷ كانديدا تنديس بهترين كارگرداني
برای فيلم : دعوت
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيست و چهارم
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۴ كانديدا (-----------) بهترين كارگرداني
برای فيلم : به نام پدر
۱۳۸۴ برگزيده ديپلم افتخار بهترين فيلمنامه
برای فيلم : به نام پدر
۱۳۸۴ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين فيلم
برای فيلم : به نام پدر
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيست و چهارم
بخش مسابقه سينماي آسيا
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۴ برگزيده سيمرغ بلورين فيلم
برای فيلم : به نام پدر
 
جشن خانه سينما ـ دوره ششم
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۸۱ كانديدا (-----------) بهترين فيلم به انتخاب انجمن منتقدان و نويسندگان
برای فيلم : ارتفاع پست
۱۳۸۱ كانديدا (-----------) بهترين فيلمنامه
برای فيلم : ارتفاع پست
۱۳۸۱ برگزيده تنديس بهترين كارگرداني
برای فيلم : ارتفاع پست
 
جشن خانه سينما ـ دوره سوم
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۸ كانديدا (-----------) بهترين كارگرداني
برای فيلم : روبان قرمز
 
جشن خانه سينما ـ دوره دوم
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۷ برگزيده تنديس بهترين كارگرداني
برای فيلم : آژانس شيشه اي
 
دفاع مقدس ـ دوره هفتم
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۷ برگزيده لوح افتخار بهترين فيلمنامه
برای فيلم : آژانس شيشه اي
۱۳۷۷ برگزيده لوح افتخار بهترين كارگرداني
برای فيلم : آژانس شيشه اي
۱۳۷۷ برگزيده هشت سكه بهار آزادي بهترين فيلمنامه
برای فيلم : آژانس شيشه اي
۱۳۷۷ برگزيده هشت سكه بهار آزادي بهترين كارگرداني
برای فيلم : آژانس شيشه اي
۱۳۷۷ برگزيده تنديس جشنواره بهترين فيلمنامه
برای فيلم : آژانس شيشه اي
۱۳۷۷ برگزيده تنديس جشنواره بهترين كارگرداني
برای فيلم : آژانس شيشه اي
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره هفدهم
بخش بهترين هاي سينماي ايران بعد از انقلاب اسلامي
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۷ برگزيده نامشخص فيلم برگزيده نوع سياسي
برای فيلم : آژانس شيشه اي
۱۳۷۷ برگزيده (-----------) برگزيده دفاع مقدس
برای فيلم : از كرخه تا راين
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره هفدهم
بخش مسابقه بين الملل
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۷ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين كارگرداني
برای فيلم : روبان قرمز
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره هفدهم
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۷ كانديدا (-----------) بهترين كارگرداني
برای فيلم : روبان قرمز
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره شانزدهم
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۶ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين فيلمنامه
برای فيلم : آژانس شيشه اي
۱۳۷۶ برگزيده سيمرغ بلورين بهترين كارگرداني
برای فيلم : آژانس شيشه اي
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره شانزدهم
بخش روايت سبز ـ ابراهيم حاتمي كيا
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۶ شركت كننده (-----------) فيلم
برای فيلم : بوي پيراهن يوسف
 
دفاع مقدس ـ دوره ششم
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۵ كانديدا (-----------) بهترين كارگرداني
برای فيلم : برج مينو
۱۳۷۵ كانديدا (-----------) بهترين فيلمنامه
برای فيلم : بوي پيراهن يوسف
 
بهترين هاي سينماي ايران به انتخاب مردم
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۴ برگزيده نامشخص بهترين فيلمنامه
برای فيلم : خاكستر سبز
 
دفاع مقدس ـ دوره پنجم
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۳ برگزيده پنج سكه بهار آزادي بهترين فيلمنامه
برای فيلم : از كرخه تا راين
۱۳۷۳ كانديدا (-----------) بهترين كارگرداني
برای فيلم : از كرخه تا راين
۱۳۷۳ برگزيده ديپلم افتخار بهترين فيلمنامه
برای فيلم : از كرخه تا راين
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره دوازدهم
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۲ كانديدا (-----------) بهترين كارگرداني
برای فيلم : خاكستر سبز
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره يازدهم
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۱ كانديدا (-----------) بهترين فيلمنامه
برای فيلم : از كرخه تا راين
۱۳۷۱ كانديدا (-----------) بهترين كارگرداني
برای فيلم : از كرخه تا راين
 
دفاع مقدس ـ دوره چهارم
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۷۱ برگزيده ستايش بهترين فيلمنامه
برای فيلم : وصل نيكان
 
دفاع مقدس ـ دوره سوم
بخش مسابقه فيلم هاي بلند
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۶۹ شركت كننده (-----------) بهترين كارگرداني
برای فيلم : مهاجر
۱۳۶۹ برگزيده تنديس بهترين كارگرداني
برای فيلم : مهاجر
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره هشتم
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۶۸ كانديدا (-----------) بهترين كارگرداني
برای فيلم : مهاجر
۱۳۶۸ برگزيده ديپلم افتخار بهترين فيلمنامه
برای فيلم : مهاجر
 
بين المللي فيلم فجر ـ دوره هفتم
بخش مسابقه سينماي ايران
سال نتيجه عنوان جايزه موضوع/دريافت كننده
۱۳۶۷ كانديدا (-----------) بهترين فيلمنامه
برای فيلم : ديده بان
۱۳۶۷ برگزيده جايزه ويژه هيأت داوران بهترين كارگرداني
برای فيلم : ديده بان
 

    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com