سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اصغر نصيری

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۷) / برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان (۲) / منشي صحنه (۱) / نويسنده (۳) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / تهيه كننده (۵) / مجري طرح (۲) / سرمايه گذار (۱) / پرداخت نهايي (۱) / تدوين (۴) / طراح صحنه  (۳) فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه  
 1. كارگردان  : (۷)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ازدواج جنجالي (۱۴۰۰)
  ۲ -  مسلخ (۱۳۹۵)
  ۳ -  اشك و سكوت (۱۳۹۰)
  ۴ -  منفي هجده (۱۳۸۶)
  ۵ -  شغال (۱۳۸۴)
  ۶ -  لوكوموتيوران (۱۳۷۹)
  ۷ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوك (۱۳۷۵)
  ۲ -  ياران (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوك (۱۳۷۵)
  ۲ -  ياران (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گريز (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ازدواج جنجالي (۱۴۰۰)
  ۲ -  مسلخ (۱۳۹۵)
  ۳ -  منفي هجده (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه  
 1. تهيه كننده  : (۵)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ازدواج جنجالي (۱۴۰۰)
  ۲ -  مسلخ (۱۳۹۵)
  ۳ -  اشك و سكوت (۱۳۹۰)
  ۴ -  منفي هجده (۱۳۸۶)
  ۵ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  اشك و سكوت (۱۳۹۰)
  ۲ -  شغال (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لوكوموتيوران (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه  
 1. پرداخت نهايي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه  
 1. تدوين  : (۴)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ازدواج جنجالي (۱۴۰۰)
  ۲ -  شغال (۱۳۸۴)
  ۳ -  لوكوموتيوران (۱۳۷۹)
  ۴ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شغال (۱۳۸۴)
  ۲ -  لوكوموتيوران (۱۳۷۹)
  ۳ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.