سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد شهبازی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / طراح صحنه و لباس (۴) / طراح صحنه (۱) / مدير صحنه (۱) / ساخت دكور (۱) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۲) / دستيار تداركات (۱) / مسئول جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   ساخت دكور   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۲ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۳ -  يورش (۱۳۷۶)
  ۴ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)
  ۵ -  پاتك (۱۳۷۴)
  ۶ -  لج و لجبازي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   ساخت دكور   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  جا به جا (۱۳۹۱)
  ۲ -  مديوم (۱۳۸۷)
  ۳ -  چند مي گيري گريه كني (۱۳۸۴)
  ۴ -  كاغذ بي خط (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   ساخت دكور   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گينس (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   ساخت دكور   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   ساخت دكور   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه  
 1. ساخت دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   ساخت دكور   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   ساخت دكور   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)
  ۲ -  پاتك (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   ساخت دكور   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   ساخت دكور   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   مسئول جلوه هاي ويژه  
 1. مسئول جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كاغذ بي خط (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.