سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هوشنگ حمزه ای

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / مدير روابط عمومي (۱) / بازيگر (۷) / مدير تهيه (۲) / مدير توليد (۲) / جانشين مدير توليد (۲) / دستيار توليد (۲) / مدير تداركات (۴) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   امور فني  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  عبور از مرز زندگي (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   امور فني  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پاتو زمين نذار (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   امور فني  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  روزي كه خواستگار آمد (۱۳۷۵)
  ۲ -  نان و نمك (۱۳۵۶)
  ۳ -  جاهل و رقاصه (۱۳۵۵)
  ۴ -  پلنگ در شب (۱۳۵۴)
  ۵ -  تيرانداز (۱۳۵۴)
  ۶ -  عمو فوتبالي (۱۳۵۴)
  ۷ -  صلات ظهر (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   امور فني  
 1. مدير تهيه  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  رفاقت (۱۳۵۶)
  ۲ -  تيرانداز (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   امور فني  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  نان و نمك (۱۳۵۶)
  ۲ -  بابا گلي به جمالت (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   امور فني  
 1. جانشين مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  شبكه (۱۳۹۰)
  ۲ -  پاتو زمين نذار (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   امور فني  
 1. دستيار توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آبي (۱۳۷۹)
  ۲ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   امور فني  
 1. مدير تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  شبكه (۱۳۹۰)
  ۲ -  طوطيا (۱۳۷۷)
  ۳ -  روزي كه خواستگار آمد (۱۳۷۵)
  ۴ -  رامشگر (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  عبور از مرز زندگي (۱۳۵۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.