سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

داوود رحمتی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۴) / گروه توليد (۱) / هماهنگي توليد (۱) / دستيار توليد (۲) / مدير تداركات (۱) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / خلبان  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه توليد   هماهنگي توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خلبان  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  نينوا (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه توليد   هماهنگي توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خلبان  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دستفروش (اپيزود اول) (۱۳۶۵)
  ۲ -  دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵)
  ۳ -  مرگ گرگها (۱۳۶۴)
  ۴ -  نينوا (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه توليد   هماهنگي توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خلبان  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نوروز (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه توليد   هماهنگي توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خلبان  
 1. هماهنگي توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرعت (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه توليد   هماهنگي توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خلبان  
 1. دستيار توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  وعده ديدار (۱۳۸۲)
  ۲ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه توليد   هماهنگي توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خلبان  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مرگ گرگها (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه توليد   هماهنگي توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خلبان  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نوروز (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه توليد   هماهنگي توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خلبان  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  نينوا (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه توليد   هماهنگي توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خلبان  
 1. خلبان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.