سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
طبقه بندی شده 
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلی
جشنواره خارجی
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک جشنواره ها
 به تفکيک کلمات کليدی
آرشيو
رويدادهاى فيلم
رويدادهای هنرمندان
رويدادهای جشنواره ها
 رويدادهای سينمای جهان
رويدادهای اصناف سينمايی
رويدادهای دفاتر تهيه و توليد
رويداد به تفكيك كلمات كليدی
سایت 

شناسنامه شغلی :   تهيه كننده  / مجري طرح  / محصول  / فيلمبردار انيميشن  / تدوين  / آهنگساز  / ضبط موسيقي  / استوديو ضبط موسيقي  / صدابردار  / ميكس  / امور صدا  / استوديو صدا  / امور فني صدا  / برش نگاتيو  / با تشكر از  / پشتيباني فني  / امور فني  
 شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   مجري طرح   محصول   فيلمبردار انيميشن   تدوين   آهنگساز   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   برش نگاتيو   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • تهيه كننده  : (۹)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - بيداري (۱۳۸۷)

  ۲ - سفر به شرق (۱۳۸۰)

  ۳ - تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)

  ۴ - ليلي با من است (۱۳۷۴)

  ۵ - مرد نامرئي (۱۳۷۴)

  ۶ - پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)

  ۷ - هبوط (۱۳۷۲)

  ۸ - همه دختران من (۱۳۷۲)

  ۹ - آتش در خرمن (۱۳۶۹)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   مجري طرح   محصول   فيلمبردار انيميشن   تدوين   آهنگساز   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   برش نگاتيو   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • مجري طرح  : (۲)  مورد
  ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)

  ۲ - آتش در خرمن (۱۳۶۹)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   مجري طرح   محصول   فيلمبردار انيميشن   تدوين   آهنگساز   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   برش نگاتيو   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • محصول  : (۹)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - انعكاس (۱۳۸۷)

  ۲ - استشهادي براي خدا (۱۳۸۶)

  ۳ - اسكادران عشق (۱۳۷۵)

  ۴ - تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)

  ۵ - ليلي با من است (۱۳۷۴)

  ۶ - مرد نامرئي (۱۳۷۴)

  ۷ - كوچه و موزه (۱۳۷۳)

  ۸ - پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)

  ۹ - در مسلخ عشق (۱۳۶۹)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   مجري طرح   محصول   فيلمبردار انيميشن   تدوين   آهنگساز   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   برش نگاتيو   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • فيلمبردار انيميشن  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - همه دختران من (۱۳۷۲)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   مجري طرح   محصول   فيلمبردار انيميشن   تدوين   آهنگساز   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   برش نگاتيو   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • تدوين  : (۳)  مورد
  ( ۱۳۸۰ )

  ۱ - انعكاس (۱۳۸۷)

  ۲ - استشهادي براي خدا (۱۳۸۶)

  ۳ - سفر به شرق (۱۳۸۰)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   مجري طرح   محصول   فيلمبردار انيميشن   تدوين   آهنگساز   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   برش نگاتيو   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • آهنگساز  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۸۰ )

  ۱ - انعكاس (۱۳۸۷)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   مجري طرح   محصول   فيلمبردار انيميشن   تدوين   آهنگساز   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   برش نگاتيو   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • ضبط موسيقي  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - هبوط (۱۳۷۲)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   مجري طرح   محصول   فيلمبردار انيميشن   تدوين   آهنگساز   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   برش نگاتيو   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • استوديو ضبط موسيقي  : (۳)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - استشهادي براي خدا (۱۳۸۶)

  ۲ - مرد نامرئي (۱۳۷۴)

  ۳ - پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   مجري طرح   محصول   فيلمبردار انيميشن   تدوين   آهنگساز   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   برش نگاتيو   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • صدابردار  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - اسكادران عشق (۱۳۷۵)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   مجري طرح   محصول   فيلمبردار انيميشن   تدوين   آهنگساز   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   برش نگاتيو   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • ميكس  : (۲)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - جوان ايراني (۱۳۸۲)

  ۲ - اسكادران عشق (۱۳۷۵)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   مجري طرح   محصول   فيلمبردار انيميشن   تدوين   آهنگساز   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   برش نگاتيو   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • امور صدا  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - مرد نامرئي (۱۳۷۴)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   مجري طرح   محصول   فيلمبردار انيميشن   تدوين   آهنگساز   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   برش نگاتيو   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • استوديو صدا  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۸۰ )

  ۱ - جوان ايراني (۱۳۸۲)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   مجري طرح   محصول   فيلمبردار انيميشن   تدوين   آهنگساز   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   برش نگاتيو   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • امور فني صدا  : (۷)  مورد
  ( ۱۳۸۰ ) ( ۱۳۷۰ ) ( ۱۳۶۰ )

  ۱ - انعكاس (۱۳۸۷)

  ۲ - استشهادي براي خدا (۱۳۸۶)

  ۳ - سفر به شرق (۱۳۸۰)

  ۴ - سفر بخير (۱۳۷۳)

  ۵ - پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)

  ۶ - هبوط (۱۳۷۲)

  ۷ - آتش در خرمن (۱۳۶۹)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   مجري طرح   محصول   فيلمبردار انيميشن   تدوين   آهنگساز   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   برش نگاتيو   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • برش نگاتيو  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۸۰ )

  ۱ - سفر به شرق (۱۳۸۰)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   مجري طرح   محصول   فيلمبردار انيميشن   تدوين   آهنگساز   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   برش نگاتيو   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • با تشكر از  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - اسكادران عشق (۱۳۷۵)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   مجري طرح   محصول   فيلمبردار انيميشن   تدوين   آهنگساز   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   برش نگاتيو   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • پشتيباني فني  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - اسكادران عشق (۱۳۷۵)
   شناسنامه شغلی :   تهيه كننده   مجري طرح   محصول   فيلمبردار انيميشن   تدوين   آهنگساز   ضبط موسيقي   استوديو ضبط موسيقي   صدابردار   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   امور فني صدا   برش نگاتيو   با تشكر از   پشتيباني فني   امور فني  
 • امور فني  : (۱)  مورد
  ( ۱۳۷۰ )

  ۱ - همه دختران من (۱۳۷۲) •     خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
    كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
  Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
  توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com