سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی نجفی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / نور (۲) / عكس (۱) / تداركات (۱) / دستيار صدابردار (۱) / برش نگاتيو (۱) / ظهور (۱) / عنوان بندي (۱) / تروكاژ (۱) / تيتراژ (۱) / تصحيح رنگ (اتالوناژ) (۱۴۶) / با تشكر از (۱) / تمهيدات (۱) / هماهنگي رنگ و نور (۳) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   نور   عكس   تداركات   دستيار صدابردار   برش نگاتيو   ظهور   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از   تمهيدات   هماهنگي رنگ و نور   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  حصار (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   عكس   تداركات   دستيار صدابردار   برش نگاتيو   ظهور   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از   تمهيدات   هماهنگي رنگ و نور   امور فني  
 1. نور  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بازيگر (۱۳۷۷)
  ۲ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   عكس   تداركات   دستيار صدابردار   برش نگاتيو   ظهور   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از   تمهيدات   هماهنگي رنگ و نور   امور فني  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دويدن در ميان ابرها (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   عكس   تداركات   دستيار صدابردار   برش نگاتيو   ظهور   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از   تمهيدات   هماهنگي رنگ و نور   امور فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  راه دوم (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   عكس   تداركات   دستيار صدابردار   برش نگاتيو   ظهور   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از   تمهيدات   هماهنگي رنگ و نور   امور فني  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشمهايم براي تو (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   عكس   تداركات   دستيار صدابردار   برش نگاتيو   ظهور   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از   تمهيدات   هماهنگي رنگ و نور   امور فني  
 1. برش نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   عكس   تداركات   دستيار صدابردار   برش نگاتيو   ظهور   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از   تمهيدات   هماهنگي رنگ و نور   امور فني  
 1. ظهور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دريا براي تو (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   عكس   تداركات   دستيار صدابردار   برش نگاتيو   ظهور   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از   تمهيدات   هماهنگي رنگ و نور   امور فني  
 1. عنوان بندي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مهره (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   عكس   تداركات   دستيار صدابردار   برش نگاتيو   ظهور   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از   تمهيدات   هماهنگي رنگ و نور   امور فني  
 1. تروكاژ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   عكس   تداركات   دستيار صدابردار   برش نگاتيو   ظهور   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از   تمهيدات   هماهنگي رنگ و نور   امور فني  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   عكس   تداركات   دستيار صدابردار   برش نگاتيو   ظهور   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از   تمهيدات   هماهنگي رنگ و نور   امور فني  
 1. تصحيح رنگ (اتالوناژ)  : (۱۴۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بانوي من (۱۳۸۱)
  ۲ -  اتانازي (۱۳۸۰)
  ۳ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)
  ۴ -  آوازخوان (۱۳۷۹)
  ۵ -  از صميم قلب (۱۳۷۹)
  ۶ -  دختري بنام تندر (۱۳۷۹)
  ۷ -  راز شب باراني (۱۳۷۹)
  ۸ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)
  ۹ -  شيفته (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)
  ۱۲ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)
  ۱۳ -  تخته سياه (۱۳۷۸)
  ۱۴ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)
  ۱۵ -  دختران انتظار (۱۳۷۸)
  ۱۶ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۱۷ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۱۸ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۱۹ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۲۰ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)
  ۲۱ -  مثلث آبي (۱۳۷۸)
  ۲۲ -  ميكس (۱۳۷۸)
  ۲۳ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۲۴ -  بودن يا نبودن (۱۳۷۷)
  ۲۵ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۲۶ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)
  ۲۷ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)
  ۲۸ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)
  ۲۹ -  سكوت (۱۳۷۷)
  ۳۰ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)
  ۳۱ -  طوطيا (۱۳۷۷)
  ۳۲ -  عشق كافي نيست (۱۳۷۷)
  ۳۳ -  قرمز (۱۳۷۷)
  ۳۴ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۳۵ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۳۶ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۳۷ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۳۸ -  سيب (۱۳۷۶)
  ۳۹ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)
  ۴۰ -  شبيخون (۱۳۷۶)
  ۴۱ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)
  ۴۲ -  ياغي (۱۳۷۶)
  ۴۳ -  بالاتر از خطر (۱۳۷۵)
  ۴۴ -  حرفه اي (۱۳۷۵)
  ۴۵ -  فرار از جهنم (۱۳۷۵)
  ۴۶ -  معجزه خنده (۱۳۷۵)
  ۴۷ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)
  ۴۸ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)
  ۴۹ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)
  ۵۰ -  ديپلمات (۱۳۷۴)
  ۵۱ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)
  ۵۲ -  قانون (۱۳۷۴)
  ۵۳ -  گارد ويژه (۱۳۷۴)
  ۵۴ -  نون و گلدون (۱۳۷۴)
  ۵۵ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)
  ۵۶ -  آدم برفي (۱۳۷۳)
  ۵۷ -  آقاي شانس (۱۳۷۳)
  ۵۸ -  الو!الو! من جوجوام (۱۳۷۳)
  ۵۹ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)
  ۶۰ -  ديدار (۱۳۷۳)
  ۶۱ -  آنها هيچكس را دوست ندارند (۱۳۷۲)
  ۶۲ -  بدل (۱۳۷۲)
  ۶۳ -  پرتگاه (۱۳۷۲)
  ۶۴ -  جاده عشق (۱۳۷۲)
  ۶۵ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)
  ۶۶ -  چشم شيطان (۱۳۷۲)
  ۶۷ -  روز فرشته (۱۳۷۲)
  ۶۸ -  زينت (۱۳۷۲)
  ۶۹ -  ضربه آخر (۱۳۷۲)
  ۷۰ -  من زمين را دوست دارم (۱۳۷۲)
  ۷۱ -  ياران (۱۳۷۲)
  ۷۲ -  آباداني ها (۱۳۷۱)
  ۷۳ -  افعي (۱۳۷۱)
  ۷۴ -  بازيچه (۱۳۷۱)
  ۷۵ -  بندر مه آلود (۱۳۷۱)
  ۷۶ -  پرواز را به خاطر بسپار (۱۳۷۱)
  ۷۷ -  تابع قانون (۱۳۷۱)
  ۷۸ -  تماس شيطاني (۱۳۷۱)
  ۷۹ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)
  ۸۰ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)
  ۸۱ -  حمله خرچنگها (۱۳۷۱)
  ۸۲ -  خسوف (۱۳۷۱)
  ۸۳ -  خوش خيال (۱۳۷۱)
  ۸۴ -  دايان باخ (۱۳۷۱)
  ۸۵ -  سارا (۱۳۷۱)
  ۸۶ -  سوء ظن (۱۳۷۱)
  ۸۷ -  طعمه (۱۳۷۱)
  ۸۸ -  عيالوار (۱۳۷۱)
  ۸۹ -  قافله (۱۳۷۱)
  ۹۰ -  مأموريت آقاي شادي (۱۳۷۱)
  ۹۱ -  مجسمه (۱۳۷۱)
  ۹۲ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)
  ۹۳ -  مريم و مي تيل (۱۳۷۱)
  ۹۴ -  هنرپيشه (۱۳۷۱)
  ۹۵ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)
  ۹۶ -  آقاي بخشدار (۱۳۷۰)
  ۹۷ -  آواز تهران (۱۳۷۰)
  ۹۸ -  اتل متل توتوله (۱۳۷۰)
  ۹۹ -  افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)
  ۱۰۰ -  بدوك (۱۳۷۰)
  ۱۰۱ -  بهترين باباي دنيا (۱۳۷۰)
  ۱۰۲ -  پرنده آهنين (۱۳۷۰)
  ۱۰۳ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)
  ۱۰۴ -  حسنك (۱۳۷۰)
  ۱۰۵ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)
  ۱۰۶ -  خانواده كوچك ما (۱۳۷۰)
  ۱۰۷ -  دلشدگان (۱۳۷۰)
  ۱۰۸ -  دو نفر و نصفي (۱۳۷۰)
  ۱۰۹ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)
  ۱۱۰ -  دو همسفر (۱۳۷۰)
  ۱۱۱ -  ديدار در استانبول (۱۳۷۰)
  ۱۱۲ -  راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)
  ۱۱۳ -  ردپاي گرگ (۱۳۷۰)
  ۱۱۴ -  زندگي و ديگر هيچ (۱۳۷۰)
  ۱۱۵ -  ساده لوح (۱۳۷۰)
  ۱۱۶ -  سالهاي جواني (۱۳۷۰)
  ۱۱۷ -  شانس زندگي (۱۳۷۰)
  ۱۱۸ -  شتابزده (۱۳۷۰)
  ۱۱۹ -  شقايق (۱۳۷۰)
  ۱۲۰ -  عشق من ـ شهر من (۱۳۷۰)
  ۱۲۱ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۱۲۲ -  قهرمان (۱۳۷۰)
  ۱۲۳ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۷۰)
  ۱۲۴ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)
  ۱۲۵ -  مسافران (۱۳۷۰)
  ۱۲۶ -  موتو (۱۳۷۰)
  ۱۲۷ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)
  ۱۲۸ -  يكبار براي هميشه (۱۳۷۰)
  ۱۲۹ -  جدال بزرگ (۱۳۶۹)
  ۱۳۰ -  چون ابر در بهاران (۱۳۶۹)
  ۱۳۱ -  خون بس (۱۳۶۹)
  ۱۳۲ -  گروهبان (۱۳۶۹)
  ۱۳۳ -  مهاجران (۱۳۶۹)
  ۱۳۴ -  پول خارجي (۱۳۶۸)
  ۱۳۵ -  دخترم سحر (۱۳۶۸)
  ۱۳۶ -  دزد عروسك ها (۱۳۶۸)
  ۱۳۷ -  شكار خاموش (۱۳۶۸)
  ۱۳۸ -  فاني (۱۳۶۸)
  ۱۳۹ -  مادر (۱۳۶۸)
  ۱۴۰ -  وسوسه (۱۳۶۸)
  ۱۴۱ -  آخرين لحظه (۱۳۶۷)
  ۱۴۲ -  تا غروب (۱۳۶۷)
  ۱۴۳ -  روز باشكوه (۱۳۶۷)
  ۱۴۴ -  نار و ني (۱۳۶۷)
  ۱۴۵ -  مار (۱۳۶۶)
  ۱۴۶ -  ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   عكس   تداركات   دستيار صدابردار   برش نگاتيو   ظهور   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از   تمهيدات   هماهنگي رنگ و نور   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   عكس   تداركات   دستيار صدابردار   برش نگاتيو   ظهور   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از   تمهيدات   هماهنگي رنگ و نور   امور فني  
 1. تمهيدات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مهره (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   عكس   تداركات   دستيار صدابردار   برش نگاتيو   ظهور   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از   تمهيدات   هماهنگي رنگ و نور   امور فني  
 1. هماهنگي رنگ و نور  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هفت پرده (۱۳۷۹)
  ۲ -  مصائب شيرين (۱۳۷۷)
  ۳ -  ساراي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   عكس   تداركات   دستيار صدابردار   برش نگاتيو   ظهور   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   با تشكر از   تمهيدات   هماهنگي رنگ و نور   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  شكار شوهر (۱۳۴۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.