سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كيوان رسائی

 

فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي (۱) / هماهنگي (۱) / دستيار فيلمبردار (۲) / گروه فني فيلمبرداري (۳) / فيلمبردار پشت صحنه (۱) / طراح لباس (۱) / مسئول لباس (۱) / دستيار صحنه (۱) / دستيار صدابردار (۱) / مسئول جلوه هاي ويژه (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   هماهنگي   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صدابردار   مسئول جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كودكاني ازآب و گل (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   هماهنگي   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صدابردار   مسئول جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. هماهنگي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كودكاني ازآب و گل (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   هماهنگي   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صدابردار   مسئول جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تنهام نگذار (۱۳۸۳)
  ۲ -  ساغر (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   هماهنگي   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صدابردار   مسئول جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كودكاني ازآب و گل (۱۳۷۲)
  ۲ -  دادستان (۱۳۷۰)
  ۳ -  در مسلخ عشق (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   هماهنگي   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صدابردار   مسئول جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كودكاني ازآب و گل (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   هماهنگي   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صدابردار   مسئول جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كودكاني ازآب و گل (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   هماهنگي   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صدابردار   مسئول جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تمام وسوسه هاي زمين (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   هماهنگي   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صدابردار   مسئول جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تمام وسوسه هاي زمين (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   هماهنگي   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صدابردار   مسئول جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سيرك بزرگ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   هماهنگي   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صدابردار   مسئول جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. مسئول جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب برهنه (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   هماهنگي   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   فيلمبردار پشت صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صدابردار   مسئول جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كودكاني ازآب و گل (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.