سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی اصغر ميرزايی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / مدير توليد (۱) / فيلمبردار (۲) / دستيار فيلمبردار (۴) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / صدابردار (۱) / صداگذار (۱) / صداگذاري و ميكس (۱) / ميكس (۱) / امور صدا (۲) / استوديو صدا (۱) / دستيار صدابردار (۴) / دستيار صداگذاري (۴) / دستيار امور فني صدا (۱) / دستيار ميكس (۱) / با تشكر از (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شايد وقتي ديگر (۱۳۶۶)
  ۲ -  شرايط عيني (۱۳۶۶)
  ۳ -  ستاره دنباله دار (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مدرسه اي كه مي رفتيم (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مشق شب (۱۳۶۷)
  ۲ -  باشو غريبه كوچك (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آلبوم (۱۳۸۳)
  ۲ -  پنجاه و سه نفر (۱۳۶۸)
  ۳ -  كلوزآپ (۱۳۶۸)
  ۴ -  تحفه ها (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خانه دوست كجاست؟ (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كلوزآپ (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. صداگذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جمعه (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جايي ديگر (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نون و گلدون (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. امور صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ابر و آفتاب (۱۳۷۵)
  ۲ -  نامزدي (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. استوديو صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خمره (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. دستيار صدابردار  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)
  ۲ -  زن امروز (۱۳۷۵)
  ۳ -  زينت (۱۳۷۲)
  ۴ -  مريم و مي تيل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. دستيار صداگذاري  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  دختر ايروني (۱۳۸۱)
  ۲ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)
  ۳ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)
  ۴ -  شكوه بازگشت (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. دستيار امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نامزدي (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. دستيار ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دختر ايروني (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   صدابردار   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   امور صدا   استوديو صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا   دستيار ميكس   با تشكر از   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دونده (۱۳۶۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.