سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد شاملو

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۱) / نورپرداز (۲) / تداركات نظامي (۲) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / خدمات (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   نورپرداز   تداركات نظامي   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   امور فني  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مامان بهروز منو زد (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   نورپرداز   تداركات نظامي   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سرايدار (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   نورپرداز   تداركات نظامي   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   امور فني  
 1. نورپرداز  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  استعاذه (۱۳۶۲)
  ۲ -  دو چشم بي سو (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   نورپرداز   تداركات نظامي   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   امور فني  
 1. تداركات نظامي  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)
  ۲ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   نورپرداز   تداركات نظامي   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   امور فني  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ساده لوح (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   نورپرداز   تداركات نظامي   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  استعاذه (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   نورپرداز   تداركات نظامي   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   امور فني  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جزيره آهني (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   نورپرداز   تداركات نظامي   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  توبه نصوح (۱۳۶۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.